oz
Pri našej farnosti vzniklo občianske združenie, ktoré svoju činnosť zameriava na aktivity, ktoré súvisia s deťmi a mládežou. Správne využívanie voľného času, športové aktivity, tábory a rodinné akcie. Keďže chceme získavať finančné prostriedky aj z konkrétnych grandov a fondov, potrebujeme zastrešiť aktivity týmto združením. Ak chcete podporiť tieto aktivity v našej farnosti, pri východe z kostola si môžete vziať šek, alebo vložením priamo na účet, cez ktorý podporíte túto činnosť. Číslo účtu je SK09 8330 0000 0026 0164 9250, Fio banka, a.s
Ďakujeme za angažovanosť.

 

Darujte nám 2% alebo 3% z daní

 

Postup:

Zamestnanec:
  1. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (PDF)
  1. Do 30. apríla 2024, doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu, údaje nášho OZ podľa vzoru.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 30. apríla 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu údaje nášho OZ podľa vzoru.
  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

 

 Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. daňovému priznaniu.

Ďakujeme!

Bližšie informácie získate na e-mailom: ozzivaretaz@gmail.com  alebo na čísle 0918 111 114.

Naše údaje pre 2%:

  • IČO: 52385574
  • Obchodné meno: OZ Živá reťaz
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo: Obišovce 159, 044 81